Информация (пон – пет 08:00 – 20:00 ч.)   0892 279 079

Консултации и лечение


Проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, дм, дмн

Проф. Киселова е международно утвърден специалист по орална медицина, орална патология и дентална клинична алергология. Консултант на Диамед София в тези области.

Проф. Киселова е завършила Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в гр. София през 1970 г., след което специализира в различни области на денталната медицина и придобива специалностите: „Терапевтична стоматология”, „Пародонтология и ЗОЛ”, „Кариесология и ендодонтия”, „Обща дентална медицина”, „Дентална клинична алергология”, „Здравен мениджмънт”.

От 2004 г. е професор във Факултета по дентална медицина, МУ – София, а от 2012 г. е ръководител на катедра „Образна и орална диагностика”, национален консултант е по „Дентална клинична алергология”.

Създател е на:
-    специалност „Дентална клинична алергология” за следдипломно обучение и специализация на магистри лекари по дентална медицина, която е включена в Наредба № 31/26.12.2007 г. за следдипломно обучение в системата на МЗ.
-    2 основни задължителни учебни дисциплини за студенти по дентална медицина – „Дентална клинична алергология” и „Орална патология (диагностика)”, включени в учебния план на специалността „Дентална медицина”, съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалността „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър-лекар по дентална медицина”.
-    2 свободно избираеми учебни дисциплини за студенти по дентална медицина – „Орална медицина” и „Дентална алергология и огнищна диагностика”, включени в учебния план на специалността „Дентална медицина”, съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за ЕДИ за придобиване на висше образование по специалността „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър-лекар по дентална медицина”.
Дисциплините са въведени във факултетите по дентална медицина в София, Пловдив и Варна.

Проф. Киселова е основен преподавател по дисциплините „Орална патология” и по „Дентална клинична алергология” на студенти по дентална медицина във ФДМ – София.

Проф. Киселова е научен ръководител на:
-    14 докторанти, успешно защитили докторски дисертации, 3 от които – хабилитирани;
-    9 специализанти, успешно получили специалност по „Дентална клинична алергология”.

Автор и съавтор е на 10 учебника в областта на оралната медицина и денталната клинична алергология и на над 450 научни статии у нас и в чужбина.

График

Комплексна орална диагностика , Орална патология , Алергология

Само след предварителна уговорка на тел. 0892 279 079